Filmography

배우 김준수 필모그래피

Kim Junsu Filmography

데뷔2010년 1월 26일 뮤지컬 모차르트! 모차르트 역

작품모차르트! (10・11・20), 천국의 눈물 (11), 엘리자벳 (12・13・18-19・22), 디셈버 (13-14), 드라큘라 (14・16・20・21・23-24), 데스노트 (15・17・22・23), 도리안 그레이 (16), 엑스칼리버 (19・21-22), 웨스트사이드스토리 (22)

 

2023

 

2022

 

 

2021

 

2020

 

2019

 

2018

 

2017

 

2016

 

2015

 

2014

 

2013

 

2012

 

2011

 

2010